ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการสั่งให้ Activity อื่นทำงาน

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการสั่งให้ Activity อื่นทำงาน โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้

การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity
 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.content.Intent;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.View;
 • import android.widget.Button;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • Button btnWelcome = ( Button ) this.findViewById ( R.id.welcome );
 •  
 • btnWelcome.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
 • {
 • public void onClick ( View v )
 • {
 • Intent intent = new Intent ( MainActivity.this, WelcomeActivity.class );
 •  
 • startActivity ( intent );
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }
จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง Intent intent = new Intent ( MainActivity.this, WelcomeActivity.class ); ในบรรทัดที่ 24 เป็นการสร้าง Object Intent เพื่อระบุว่าจะให้ Activity ใดทำงาน และคำสั่ง startActivity ( intent ); ในบรรทัดที่ 26 เป็นการสั่งให้ Activity ที่ตรงตามเงื่อนไขของ Object Intent ทำงาน

การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout
 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <Button
 • android:id="@+id/welcome"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:text="GoTo Welcome Screen" />
 •  
 • </RelativeLayout>
จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <Button> มี id คือ welcome (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น

การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml
 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 •  
 • <activity android:name="nutt.me.activity.WelcomeActivity" ... />
 • </application>
 • </manifest>
จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4 และมีการประกาศ Activity ชื่อ WelcomeActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 11

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการสั่งให้ Activity อื่นทำงาน จากการเขียนคำสั่งข้างต้น
หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการอ้างถึง Object View ใน Layout XML
จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity
หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการอ้างถึง Object View ใน Layout XML
จากรูปแสดงหน้าจอของ WelcomeActivity เมื่อได้ Click ที่ปุ่ม "Goto Welcome Screen" จากหน้าจอของ MainActivity

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 DroidDevp.